Person Image

  Education

  • รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2561
  • รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2545
  • รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2550
  • บธ.บ. บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย, 2540

  แนวโน้มผลงานของเพชรประกาย

  Journal

  บทความของเพชรประกาย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

  บทความแต่ละ Quartile ของเพชรประกาย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

  บทความแต่ละ TCI Group ของเพชรประกาย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

  Publish Year National Journal 2
  2021 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 129-143
  2020 inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล, "การจัดการองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2", วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 20-28

  Conference

  การนำเสนอบทความของเพชรประกาย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

  Publish Year International Conference 1
  2018 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancement of Organizational Commitment of the Provincial Office of the Auditor General in the Northeastern Region, Thailand", The 1st Thai-Sino International Symposium on Management, 28 - 30 กันยายน 2018, Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน
  Publish Year National Conference 4
  2020 inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษณะ เตชะเต่ย, exขนิษฐา ทาหล่อน, exพัทธ์ธีรา เหล่าหว้าน, exวลัยพรรณ กล้วยจำนงค์, exชามาวีร์ พงษ์พันธ์, exญานิกา เพ็ชรไทย, "ปัจจัยภาวะผู้นาที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะหลักของการบริหารงานในเขตเทศบาลนครสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2019 inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวัชระ ศรีสถาน, exนายศราวุธ ซ้ายกลาง, exน.ส.กันยา คำมุงคุณ, exน.ส.สุชาวดี พาลี, exน.ส.วรวดี มณีวัน, exน.ส.สมฤทัน ชัยยะคำ, "ความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผู้พันในองค์การของบุคลากร เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7, 30 พฤศจิกายน 2019, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2019 inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.กวิสรา สีกุหลาบ , exนายภานุวัฒน์ ศรีนุกูล, exนายวีรยุทธ บัวเงิน, exน.ส.สุริสา เวชปาน, exน.ส.อรุณรัตน์ ประพัสรางค์, exนายเกียรติศักดิ์ ยามา, "บรรยากาศในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2013 inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวฮางของเกษตรกร: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร", ประชุมวิชาการ มอบ. ครั้งที่ 7, 25 - 26 กรกฎาคม 2013, อุบลราชธานี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570051]