Conference

Article
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวฮางของเกษตรกร: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
Conference
ประชุมวิชาการ มอบ. ครั้งที่ 7 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
25 - 26 กรกฎาคม 2013
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-