สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Business PartnerCOVID-19Decision-Making PerformanceDiscretionary AccrualFinancial LiteracyFinancial reporting effectivenessFirm PerformanceGovernance Scoresinformation advantageIntegrated Water Resources ManagementManagement accountantsManagement ForecastManagerial informationNet Profit MarginNong Han Wetlandparticipatory risk assessmentQuality of Financial InformationReturn on AssetReturn on EquityRisk CommunicationRisk PerceptionStrategic human resource managementStressStress-copingStudentกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาการกำกับดูแลกิจการการควบคุมภายในการเงินการเงินธุรกิจการจัดทำบัญชีการบัญชีการบัญชีบริหาร การผ่อนชำระเงินกู้การวางแผนทางการเงินการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนข้าวฮาง ต้นทุน ผลตอบแทนความฉลาดทางอารมณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณลักษณะของบัณฑิตคุณลักษณะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคุณสมบัติพื้นฐานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบัญชีบัญชีการเงินบ้านเชียงเครือบึงโขงหลงผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานของกิจการผลการดำเนินงานของบริษัทผลได้ของกิจกรรมผลตอบแทนกาผลตอบแทนของหลักทรัพย์ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ผลิตภัณฑ์ OTOPผู้ทำบัญชีผู้ประกอบการพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมูลค่ากิจการมูลค่าของกิจการมูลค่าเพิ่มเมตาเวิร์สยั่งยืนระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการระบบบัญชีระยะเวลาคืนทุนรายงานของผู้สอบบัญชีเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบเรื่องสำคัญในการตรวจสอบลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมวิสาหกิจชุมชนศักยภาพการแข่งขันศักยภาพธุรกิจเศรษฐกิจมหภาคเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มหภาคสถานประกอบการสถาบันอุดมศึกษาในแถบลุ่มน้ำโขงสหกรณ์การเกษตรสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปจากพริก (Chilli Products)หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตหัตถกรรมแหล่งเงินทุนองค์ประกอบกำไร ความเกี่ยวข้องในมูลค่า ข้อมูลส่วนเพิ่ม ราคาหลักทรัพย์องคืประกอบกำไรอนุรักษ์อัตรากาไรสุทธิอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอัตราแลกเปลี่ยนอัตราส่วนกระแสเงินสดอัตราส่วนต่อกำไรต่อหุ้นอัตราส่วนทางการเงินอิทธิพลโอกาสการจ้างงานุคุณลักษณะของคณะกรรมการบริหาร ผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

Executives


Persons (สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 85 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 59 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 10 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)