สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Decision-Making performanceDiscretionary AccrualFinancial LiteracyFinancial reporting effectivenessFirm PerformanceGovernance Scoresinformation advantageIntegrated Water Resources ManagementManagement ForecastNet Profit MarginNong Han Wetlandparticipatory risk assessmentQuality of Financial InformationReturn on AssetReturn on EquityRisk CommunicationRisk PerceptionStressStress-copingStudentกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาการกำกับดูแลกิจการการควบคุมภายในการเงินการจัดทำบัญชีการบัญชีบริหาร การผ่อนชำระเงินกู้การวางแผนทางการเงินการวิเคราะห์การลงทุนการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนข้าวฮาง ต้นทุน ผลตอบแทนเขตพื้นที่ชุ่มน้ำคณะกรรมการควบคุมภายในความเกี่ยวข้องในมูลค่าความเข้มแข็งและยั่งยืนความฉลาดทางอารมณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะของบัณฑิตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทที่จดทะเบียนบัญชีบัญชีการเงินบ้านเชียงเครือบึงโขงหลงประเด็นปัญหาปีกแมลงทับผลกระทบผลการดาเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานของกิจการผลการดำเนินงานของบริษัทผลได้ของกิจกรรมผลตอบแทนกาผลตอบแทนของหลักทรัพย์ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ผลิตภัณฑ์ OTOPผู้ทำบัญชีผู้ประกอบการพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมูลค่ากิจการมูลค่าของกิจการยั่งยืนระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการระบบบัญชีระยะเวลาคืนทุนรายงานของผู้สอบบัญชีเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบเรื่องสำคัญในการตรวจสอบลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมวิสาหกิจชุมชนศักยภาพการแข่งขันศักยภาพธุรกิจเศรษฐกิจมหภาคเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มหภาคสถานประกอบการสถาบันอุดมศึกษาในแถบลุ่มน้ำโขงสหกรณ์การเกษตรสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปจากพริก (Chilli Products)หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตหัตถกรรมแหล่งเงินทุนองค์ประกอบกำไร ความเกี่ยวข้องในมูลค่า ข้อมูลส่วนเพิ่ม ราคาหลักทรัพย์องคืประกอบกำไรอนุรักษ์อัตรากาไรสุทธิอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอัตราแลกเปลี่ยนอัตราส่วนกระแสเงินสดอัตราส่วนต่อกำไรต่อหุ้นอิทธิพลโอกาสการจ้างงานุคุณลักษณะของคณะกรรมการบริหาร ผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

Executives


Persons (สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 56 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 59 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)