สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Business PartnerDecision-Making performanceDiscretionary AccrualFinancial LiteracyFinancial reporting effectivenessFirm PerformanceGovernance Scoresinformation advantageIntegrated Water Resources ManagementManagement accountantsManagement ForecastManagerial InformationNet Profit MarginNong Han WetlandParticipatory Risk AssessmentQuality of Financial InformationReturn on AssetReturn on EquityRisk CommunicationRisk PerceptionStrategic human resource managementStressStress-copingStudentกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาการกำกับดูแลกิจการการควบคุมภายในการเงินการจัดทำบัญชีการบัญชีการบัญชีบริหาร การผ่อนชำระเงินกู้การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน การวิเคราะห์แบบจำแนกประเภท การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชี ศักยภาพการแข่งขัน สถาบันอุดมศึกษาในแถบลุ่มน้ำโขงการมีส่วนร่วมการวางแผนทางการเงินการวิเคราะห์การลงทุนการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนข้าวฮาง ต้นทุน ผลตอบแทนเขตพื้นที่ชุ่มน้ำคณะกรรมการควบคุมภายในความเกี่ยวข้องในมูลค่าความเข้มแข็งและยั่งยืนความฉลาดทางอารมณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะของบัณฑิตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอตัวผลักดันต้นทุนตัววัดผลการดำเนินงานทรัพยากรทางการเงินทุนทางปัญญาทุนมนุษย์เทคนิคการบริหารต้นทุน มูลค่ากิจการธุรกิจ SMEsธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์นวัตกรรมกระบวนการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทที่จดทะเบียนบัญชีบัญชีการเงินบ้านเชียงเครือบึงโขงหลงประเด็นปัญหาปีกแมลงทับผลกระทบผลการดาเนินงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานของกิจการผลการดำเนินงานของบริษัทผลได้ของกิจกรรมผลตอบแทนกาผลตอบแทนของหลักทรัพย์ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ผลิตภัณฑ์ OTOPผู้ทำบัญชีระดับคะแนนการกำกับดูแลกิจการระบบบัญชีระยะเวลาคืนทุนรายงานของผู้สอบบัญชีเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบเรื่องสำคัญในการตรวจสอบลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมวิสาหกิจชุมชนอัตรากาไรสุทธิอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอัตราแลกเปลี่ยนอัตราส่วนกระแสเงินสดอัตราส่วนต่อกำไรต่อหุ้นอัตราส่วนทางการเงินอิทธิพลโอกาสการจ้างงานุคุณลักษณะของคณะกรรมการบริหาร ผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

Executives


Persons (สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 47 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 47 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)