แนวโน้มผลงานของสรินทิพย์

Journal

บทความของสรินทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

บทความแต่ละ Quartile ของสรินทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

บทความแต่ละ TCI Group ของสรินทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Publish Year International Journal 2
2010 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, "การพัฒนาพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน ", The social sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2010, หน้า 270-275
2009 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, inนายสนธยา ผาลลาพัง, inนางสาวอินทิรา วรรณทิพย์, inนางสาวภัทราภรณ์ โพนเงิน, "ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มนนทรีอีสานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 48-59

Conference

การนำเสนอบทความของสรินทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Publish Year National Conference 4
2016 inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนายชัยรัตน์ คำหา, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, "การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.)ที่ปลูกบนชุดดินโพนพิสัย", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, exประสิทธิ์ วงษ์พรม, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, exธิดา สียืน, exเพ็ญพิชญ์ พรมจักร, exวิษณุ มีลา, exศุภราภรณ์ อาจวิชัย, exอรอนงค์ อินทร์กอง, "การประเมินสถานภาพพืชสมุนไพรเบื้องต้นในอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2014 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, inนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนางปณิดา อัครทวีทอง, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, exนางสาวหทัยรัตน์ ศรีสร้อย, inนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3เต่างอย จังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, inนายสนธยา ผาลลาพัง, inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, exรัตติยาภรณ์ เหมะอุลิน, "ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบและพลัง 3 ประสานที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน "สกลนครโมเดล"", การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "เทิดพระเกียรติ 84 พรรษากับเศรษฐกิจการเกษตร", 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500154]