Conference

การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "เทิดพระเกียรติ 84 พรรษากับเศรษฐกิจการเกษตร"
ชาติ
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบ และพลัง 3 ประสาน ที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน"สกลนคร โมเดล" (ปีงบประมาณ 2552)

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำมาใช้ในการช่วยเหลือชุมชนในถิ่นธุรกันดารโดยร่วมกับโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง,14 มี.ค. 2013 - 14 มี.ค. 2013