แนวโน้มผลงานของวิเชียร

Journal

บทความของวิเชียร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Publish Year International Journal 32
2016 inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeanchai, K., exHorprathum, M., exChananonnawathorn, C., exEiamchai, P., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Effect of annealing temperature on electrochromic properties of tantalum oxide thin films deposited by DC reactive magnetron", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 221-224
2016 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., exSrisittipokakun, N., exKaewkhao, J., "Effect of CoO addition on the optical and physical properties of silicoborate glasses", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 318-321
2015 exSakulsaknimitr, W., exTeanchai, K., exHorprathum, M., exChananonnawathorn, C., exLimwichean, S., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Hydrothermal growth of ZnO nanorods along the ultra-thin ZnO seed layer prepared by magnetron sputtering", , ปีที่ 675-676, พฤษภาคม 2015, หน้า 130-133
2015 inนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์, exTeanchai, K., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Characterization the raw material of filler in cellulose film", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 482-485
2015 inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, exTeanchai, K., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Study of the sorption of Cu(II) from aqueous solution using Amusium Pleuronectes shell", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 631-634
2015 exSakulsaknimitr, W., inนายวรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, exTeanchai, K., exHorprathum, M., exChananonnawathorn, C., exPatthanasettakul, V., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Influence of rapid thermal annealing on structural, optical and electrical properties of ITO thin films", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 249-252
2015 exChamchoi, N., exSangwaranatee, N., exKaewkhao, J., inนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์, exTeanchai, K., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Comparation trace element and Structural of filler materials in Chitosan films", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 213-216
2015 exChamchoi, N., exSangwaranatee, N., exKaewkhao, J., exTeanchai, K., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "The study of the removal of Cu (II) from aqueous solution by papia undulates shell", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 664-666
2015 inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeanchai, K., exKirdsiri, K., exKaewkhao, J., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Investigation some properties of bismuth borate glasses containing Al2O3", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 347-350
2015 inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exTeanchai, K., exKirdsiri, K., exKaewkhao, J., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Influence of NiO on physical and optical properties of zinc bismuth borate glasses", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 343-346
2015 inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exTeanchai, K., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Biosorption of Zn(II) from aqueous solution by Amusium Pleuronectes shell", , ปีที่ 675-676, พฤษภาคม 2015, หน้า 7-10
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์, exกัลยกร เทียนชัย, "Preparation and Characterization the cheap mineral (Calcium carbonate): The Preliminary survey in the natural material", Advance Materials Research , ปีที่ 770, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 303-306
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Crystalline monitoring of Oxide Compound : The case Study of Influence from heat treatment", Advance Materials Research , ปีที่ 770, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 311-314
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exJakrapong kaewkhao, "Effects of Ni2+ ions on Soda Lime silicate glasses", Advance Materials Research , ปีที่ 770, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 307-310
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exJakrapong kaewkhao, exกัลกร เทียนชัย, "Effect of Heat treatment on the phase transformation of hard clam shell", Advance Materials Research , ปีที่ 770, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 76-79
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exNirun Witit-anun, inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, อาจารย์, "Growth of Anatase TiO2 Thin Film for Photokilling of Bacteria by DC Reactive Magnetron Sputtering Technique", Advance Materials Research, ปีที่ 770, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 173-176
2013 exPoch-Chongdach, K., exKaewkhao, J., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., exLimsuwan, P., exKirdsiri, K., "The effect of heat-treatment on the phase transformation of hard clam shell", Advanced Materials Research, ปีที่ 770, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 76-79
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exTeanchai, K., "Physical and thermal properties of chitosan", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 315-318
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeanchai, K., "Thermal and structural of methyl cellulose", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 307-310
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., "Antibacterial effects of oxide compound: The case study of agricultural waste material", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 327-330
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeanchai, K., "Effect of heat treatment on phase-formation behavior of agricultural material", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 323-326
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeanchai, K., "Chitosan based film: Structural and mechanical properties", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 311-314
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeanchai, K., "Studying methylcellulose-base edible films properties by XRD, EDXRF and FTIR", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 319-322
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., exKirdsiri, K., exKaewkhao, J., "Characterization of calcium hydroxide derived from waste eggshell upon moisture effect", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 435-439
2012 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exK. Kirdsiri, exJ. Kaewkhao, inนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, exA. Choeysuppaket, exP. Limsuwan, "structural and textural of marine mollusc shell", Advance materials research, ปีที่ 506, ฉบับที่ -, เมษายน 2012, หน้า 363-366
2012 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, "the computational studies on molluscan shells", procedia engineering, ปีที่ 32, ฉบับที่ 32, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 1119-1122
2012 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exN. Chumnanveja, exA. Choeysuppaketb, exP. Limsuwan, "A biomonitoring study: trace metal elements in perna viridis shell", procedia engineering, ปีที่ 32, ฉบับที่ 32, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 1123-1126
2011 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exJ. Kaewkhao, exA. Choeysuppaket, exP. Limsuwan, exK. Phachana, "A Biomaikers Study: Trace Metal Elements in Paphia Undulate Shell for Assessing Pollution of Coastal Area", Procedia Engineering , ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2011, หน้า 80-84
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exKaewkhao, J., exPhachana, K., exLimsuwan, P., "Crystal structure and morphology dependence of the phase of mollusc shell: A case study of XRD, SEM and ESR", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 266, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010
2010 exKaewkhao, J., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exInsiripong, S., exRatana, T., exRatana, T., exKedkaew, C., exLimsuwan, P., "Structural and magnetic properties of glass doped with iron oxide", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 266, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010
2010 exJuncharoenwongsa, N., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exKaewkhao, J., exChoeysuppaket, A., exLimsuwan, P., exPhachana, K., "A biomarkers study: Trace metal elements in Paphia undulate shell for assessing pollution of coastal area", Procedia Engineering, ปีที่ 8, ธันวาคม 2010, หน้า 80-84
2009 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exPichet Limsuwan, "A Biomonitoring Study: Trace Metals in Amusium pleuronectes Shell from the Coastal Area of Chon Buri Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 141-145
Publish Year National Journal 2
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนายเมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์, exP. Limsuwan, "Biosorption of Zn(II) by paphia undulate shell in batch reactor", Thai Journal of Physics, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, เมษายน 2010
2009 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "การวิเคราะห์คุณภาพดินด้วยเทคนิครังสีเอกซ์บริเวณสวนส้มโอ อ สรรคบุรี จ ชัยนาท", วารสารจันทรเกษมสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 28, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 1-12

Conference

การนำเสนอบทความของวิเชียร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Publish Year International Conference 42
2015 exSakulsaknimitr, W., exTeanchai, K., exHorprathum, M., exChananonnawathorn, C., exLimwichean, S., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Hydrothermal growth of ZnO nanorods along the ultra-thin ZnO seed layer prepared by magnetron sputtering", 2nd International Conference on Applied Physics and Material Applications, ICAPMA 2015, 28 พฤษภาคม 2015
2015 inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeanchai, K., exHorprathum, M., exChananonnawathorn, C., exEiamchai, P., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Effect of annealing temperature on electrochromic properties of tantalum oxide thin films deposited by DC reactive magnetron", , 28 พฤษภาคม 2015
2015 exChamchoi, N., exSangwaranatee, N., exKaewkhao, J., inนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์, exTeanchai, K., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Comparation trace element and Structural of filler materials in Chitosan films", , 28 พฤษภาคม 2015
2015 exChamchoi, N., exSangwaranatee, N., exKaewkhao, J., exTeanchai, K., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "The study of the removal of Cu(II) from aqueous solution by papia undulates shell", , 28 พฤษภาคม 2015
2015 inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exTeanchai, K., exKirdsiri, K., exKaewkhao, J., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Influence of NiO on physical and optical properties of zinc bismuth borate glasses", , 28 พฤษภาคม 2015
2014 inนายภุชงค์ สัพประทัศเสวี, อาจารย์, exTanabat Promjun, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนายวรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, "การศึกษาและพัฒนาการยืนยันตัวตนของนิสิตเพื่อใช้ในการเช็คเวลาเข้าเรียนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NFC ร่วมกับกล้องดิจิทัลแบบฝังบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน", ICISA 2014 (International Conference on Information Science & Applications), 7 - 9 พฤษภาคม 2014, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2014 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exN.Witit-anunb, exอรรถพล เชยศุภเกต, exธนัสถา รัตนะ, "Physical properties of Organic Film Prepared from Cellulose", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2014 exกัลยกร เทียนชัย, inนายวรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Physical and Thermal Properties of Soil in Cassava Cropping area from Chachoengsao Province", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2014 exกัลยกร เทียนชัย, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Physical and Thermal properties of soil in Paddy Rice Fields area from Chachoengsao Province", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2014 exกัลยกร เทียนชัย, inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exA.Choeysuppaket, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Sorption od Zn(II) from Aqueous Solution by Amusium Pleuronectes Shell", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2014 exกัลยกร เทียนชัย, exA.Choeysuppaket, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Study of the Sorption of Cu(II) from Aqueous Solution Using Paphia Undulate Shell", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2014 exกัลยกร เทียนชัย, exS.Chaikhun, exN.Witit-anun, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exT.Ratana, "Physical and Morphological Analysis of Chitosan Film", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2013 inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, อาจารย์, exP. Swwangwong, exD. Manop, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exA. Buranawong, exS. Chaiyakun, exNirun Witi-anun, "Growth of Anatase TiO2 Thin Film for Photokilling of Bacteria by DC Reactive magentron Sputtering Technique", he 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exK. Pochchongdach , exJakrapong kaewkhao, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exกัลยกร เทียนชัย, exP. Limsuwan, ex๋K. Kirdsiri, "The effect of heat treatment on the phase transformation of hard clam shell", the 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exกัลยกร เทียนชัย, exO. Chaemlek, exS. Sukthirom, exY. Ruangtaweep, exJakrapong kaewkhao, "Effect of Ni2+ ions on soda lime silicate glasses", the 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, exกัลยกร เทียนชัย, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "The crystalline monitoring of oxide compound:the case study of influence from heat treatment", the 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 inนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์, exกัลกร เทียนชัย, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Preparation and Characterization the cheap mineral (calcium carbonate): the Preliminary survey in the natural material", the 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exTongwanichniyom, S., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exManop, D., exBuranawong, A., exKaewkhao, J., exWitit-Anun, N., "Growth of anatase TiO2 thin film for photokilling of bacteria by DC reactive magnetron sputtering technique", 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications, ICAPMA2013, 20 กุมภาพันธ์ 2013
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., exChaemlek, O., exSukphirom, S., exRuangtaweep, Y., exSrisittipokakun, N., exKaewkhao, J., "Effects of Ni2+ ions on soda lime silicate glasses", 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications, ICAPMA2013, 20 กุมภาพันธ์ 2013
2013 inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK. Teanchai, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Thermal and Structural of Methyl Cellulose", 5th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conferrence 2013, 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exK. Teanchai, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Physical and Thermal Properties of Chitosan", 5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013, 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK.Teanchai, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Chitosan Based Film : Structural and Mechanical Properties", 5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013, 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, exกัลยากร เทียนชัย, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Studying Methylcellulose-base Edible Films Properties by XRD EDXRF and FTIR", 5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013, 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, exกัลยากร เทียนชัย, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Effect of Heat Treatment on Phase formation Behavior of Agricultural material", 5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013 , 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exกัลยากร เทียนชัย, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Antibacterial Effects of Oxide Compound: The Case Study of Agrilcultural Waste Material", 5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013, 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exกัลยกร เทียนชัย, exKeerati Kirdsiri, exJakrapong kaewkhao, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Comparing Thermal Transformation of Crystalline in Calcium carbonate Structural", The 2nd Annual PSU PHUKET International Conference 2013, 14 - 15 พฤศจิกายน 2013, กระทู้ ภูเก็ต ประเทศไทย
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., "Antibacterial effects of oxide compound: The case study of agricultural waste material", , 18 ธันวาคม 2013
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., exKirdsiri, K., exKaewkhao, J., "Characterization of calcium hydroxide derived from waste eggshell upon moisture effect", , 18 ธันวาคม 2013
2012 exK. Teanchai, exA. Choeysuppaket, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exS. Jaitrong, "Trace Metal And Morphology Of The Eggshell : Preliminary Survey In Chicken Eggshell", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 9 - 15 มกราคม 2012, อ เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exN. Juncharoenwongsa, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, exA. Choeysuppaket, exN. Punbusayakul, exK. Phachana, "PREPARATION AND CHARACTERIZATION CHEAP MINERAL : THE CASE STUDY CALCIUM CARBONATE (CALCITE)", THE PURE AND APPLIED CHEMISTRY INTERNATIONAL CONFERENCE 2012 PACCON 2012, 11 - 13 มกราคม 2012, อ เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exAttapol Choeysuppaket, exNirun Witit-anun, exTanattha Rattana, exAdisorn Buranawong, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exNiramol Punbusayakul, exSurasing Chaiyakun, "PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ZrN THIN FILMS DEPOSITED BY REACTIVE DC MAGNETRON SPUTTERING", THE PURE AND APPLIED CHEMISTRY INTERNATIONAL CONFERENCE 2012 PACCON 2012, 10 - 14 มกราคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, exA. Choeysuppaket, exP. Limsuwan, "A Biomonitoring Study: Trace Metal Elements in Perna Viridis Shell", the 3rd Science Social-Science Conference (I-SEEC 2011), 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, สามพราน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, exP. Limsuwan, "The Computational studies on Molluscan Shells", the 3rd Science Social-Science Conference (I-SEEC 2011), 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2012, สามพราน นครปฐม ประเทศไทย
2011 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exK. Kirdsiri, exJ. Kaewkhao, exN.Chumnanvej, exA. Choeysuppaket, exP. Limsuwan, "STRUCTURAL AND TEXTURAL OF MARINE MOLLUSC SHELL", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011), 8 - 12 สิงหาคม 2011, อ เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exPichet Limsuwan, "The study of crystal structure and thermal decomposition of Paphia undulate using XRD, TGA and FTIR techniques", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2010) , 21 - 23 มกราคม 2010, เอง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exนายทักษดนย์ วุฒิคุณ, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of Vaterite Calcium Carbonate", NanoThailand 2010, 18 - 20 พฤศจิกายน 2010, อ.คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exN. Ngernliang, exS.Asavavisithchai, "Preliminary Raw Material Survey of Soil in Sankhaburi District for Assessment the Potentiality to Pottery Production", The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD2010), 4 - 6 มีนาคม 2010, หนองคาย ประเทศไทย
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนายเมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์, exP. Limsuwan3, exS. Asavavisithchai, "Computer Simulation for Quantitative Phase Analysis of Anisotropic Lattice in Paphia Undulate Shell", The 2nd Rajamangala University of Technology International Conference (RMUTIC2010), 24 - 26 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exK. Naemchan, exP. Limsuwan, "Temperature and Moiture Effects on Phase Transitions of Sea Water Mussel Shells : Anadara Granosa", The 2nd Rajamangala University of Technology International Conference (RMUTIC2010), 24 - 26 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exJ. Kaewkhao, exA. Choeysuppaket, exP. Limsuwan, exK. Phachana, exN. Juncharoenwongsa, "A Biomarkers Study: Trace Metal Elements in Paphia Undulate Shell for Assessing Pollution of Coastal Area", The 2nd International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC2010), 15 - 16 ธันวาคม 2010, นครพนม ประเทศไทย
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exJ Kaewkhao, exK. Phachana, exP Limsuwan, "Crystal Structure and Morphology Dependence of the Phase of Mollusc Shell: A Case Study of XRD, SEM and ESR", The 2nd International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA2010), 12 - 16 กรกฎาคม 2010, Sendai อื่นๆ ญี่ปุ่น
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exJ Kaewkhao, exP Limsuwan, exC. kedkaew, exT. Ratana, "Structural and Magnetic Properties of Glass Doped with Iron Oxide", The 2nd International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA2010), , 12 - 16 กรกฎาคม 2010, Sendai ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 15
2014 exโอภาส วงษ์ธันยประเสริฐ, exกัลยกร เทียนชัย, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรรถพล เชยศุกเกตุ, "Analysis of Physical and Chemical Properties of Soil from Paddy Rice Fields: A Case Study in Chachoengsao Province", 1st Engineering Physics Conference , 25 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exกัลยกร เทียนชัย, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนายวรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, "Physical and Chemical Properties of Mineral in Soils of Cassava Cropping Area: A Case Study in Chachoengsao Province", 1 st Engineering Physics Conference, 25 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exK teanchai, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exS. Jaitrong, exP.Sawangwong, "CHARACTERIZATION OF CHITOSAN AND METHYLCELLULOSE : PRELIMINARY SURVEY IN THE RAW MATERIAL OF BIODEGRADABLE FILMS", การประชุมวิชาการประจำปี 2555 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ พิษวิทยา , 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exชลชาย อังวณิชย์สกุล, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทักษดนย์ วุฒิคุณ, "Morphology control of Synthesized Vaterite Calcium Carbonate", The 28th annual conference of the Microscopy society of Thailand, 5 - 7 มกราคม 2011, อ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประเทศไทย
2011 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, อาจารย์, exP. Limsuwan, exA. Choeysuppaket, "Phase and Thermal Effects on Paphia undulate Shell: A study based on XRD and FTIR", Siam Physics Congress, 23 - 26 มีนาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exP.Limsuwan, exA. Choeysuppaket, ex N. witit-anan, ex S. Chaiyakun, "Chemical Analysis of Tooth Enamel after Er:YAG Laser Irradiation", Siam Physics congress SPC2011, 23 - 26 มีนาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนายเมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์, exP. Limsuwan, "Biosorption of Zn(II) by paphia undulate shell in Bath reactor", Siam Physics Congress, 25 - 27 มีนาคม 2010, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนายเมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์, exภูเทพ ดอนท้วม, exพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, "การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผลึกและเฟสของเปลือกหอยลายจากความร้อน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exPichet Limsuwan, "การศึกษาตัวติดตามคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรีด้วยเปลือกหอยเชลล์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Identification of crystal structure of marine mussel shell by ESR, FTIR and XRD", Siam Physics Congress 2009, 19 - 21 มีนาคม 2009, cha am เพชรบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exNuntana Ngernliang, "Physical and Chemical Properties of Mineral in Soils in Orangey Area: A Case Study in Chainat Province", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 23 - 24 เมษายน 2009, ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2004 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "การจำลองแบบด้วยระเบียบวิธีมอนติคาร์โล แบบแลกเปลี่ยนสปินพ้องกัน", การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19 - 21 ตุลาคม 2004, เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Multi Spin Exchange Monte Carlo Siumlation", The 8th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE-8), 21 - 23 กรกฎาคม 2004, suranaree university of technology นครราชสีมา ประเทศไทย
2002 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "การประยุกต์เทคนิคการกลับทิศสปินพร้อมกันหลายตัวแบบไม่พ้องกัน สำหรับแบบจำลองไอซิง", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40 , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2002, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2001 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "การประยุกต์เทคนิคการกลับทิศสปินพร้อมกันหลายตัวแบบไม่พ้องกัน สำหรับ แบบจำลองไอซิง", การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16 - 18 ตุลาคม 2001, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480613]