Search Result of "P.Limsuwan"

About 636 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน (ปี่ที่ 3) (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทยำของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎในกลุ่มรัตนโกสินทร์

ผู้เขียน:Imgนันท์ยง ขัมภรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนฤมล ศราธพันธุ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่าง

ผู้เขียน:Imgสุวรรณา ชัยชนะ

ประธานกรรมการ:Imgนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสาร คณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : A Comparative Study of Different Methods for Larval Selection on Survival Rate, Growth and Yield of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius))

ผู้เขียน:Imgศุภกร พัฒนวิวัฒน์, Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgนิธิศ ภัทรกุลชัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Since 2000, black tiger shrimp {Penaeus monodon) production in Thailand has decreased because of the slow growth syndrome, poor survival and lack of predictability of postlarval (PL) performance in the growout phase. To solve these problems, many criteria were developed to assess larval quality before stocking in the growout pond. In this study, three methods for selecting PL were compared: group 1 using the Shrimp Biotech method; group 2, the Wanachsunthorn method; and group 3, conventional method (control). The shrimp were raised in growout ponds (15 ponds for each group) with low saline (1-5 ppt) water at a density of 80,000 PL per rai (1,600 m2) for 120 days. The results showed that the yield and survival rates of shrimp in group 1 were 987.60? 170.25 kg/ rai and 67.91?10.54% compared with 882.86?136.36 kg/rai and 66.18?10.34% in group 2. There were no statistically significant differences between the two groups. However, there were significant differences in the production and survival rates in group 3 which were 491.53?81.06 kg/rai and 45.24?7.11%, respectively. The results from this study indicated that evaluation of several criteria in groups 1 and 2 gave a better quality of shrimp seed and were major factors affecting the survival rate and production of cultured shrimp.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 30, Issue 1, Dec 06 - Dec 99, Page 19 - 26 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณพลาสมาอิเล็กโทรไลต์ต่ออัตรารอดของปลาดุกด้านขนาดวัยรุ่นในระหว่างการขนส่ง

ผู้เขียน:Imgนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Juvenile walking catfish transported in dilute sodium chloride 0.5% gave the highest survival rate. Addition of 0.5% and 1.0% sodium chloride in water during transportation showed slightly increase in the plasma sodium ions level but the increase was not significantly different from the prestressed level and the control fish. Whereas, the level of plasma chloride ions and potassium ions increased sharply. Addition of salt to the water at the optimal level of 0.5% during transportation reduced the mortality rate of juvenile walking catfish.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 023, Issue 4, Oct 89 - Dec 89, Page 358 - 363 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุสภาวะในความเป็นจริง จุดมุ่งหมายการลงทุนและการรับรู้ความเสี่ยงของการออมด้วยการลงทุน

ผู้เขียน:Imgพิชญ์สินี ตะพานวงศ์

ประธานกรรมการ:ImgPrapimpun Limsuwan

กรรมการร่วม:Imgทรงพร หาญสันติ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และทัศนคติเกี่ยวกับอาหารกล่องสำเร็จรูปแช่เย็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgวิธาน ยิ่งยงยศ

ประธานกรรมการ:ImgPrapimpun Limsuwan

กรรมการร่วม:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร

ผู้เขียน:Imgเจนจิรา บุษย์ศรีเจริญ

ประธานกรรมการ:ImgPrapimpun Limsuwan

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร

ผู้เขียน:Imgธนันต์ เวียงแสง

ประธานกรรมการ:ImgPrapimpun Limsuwan

Img

ที่มา:KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Aquanin Plus (Beta-Cyclodextrin Cysteamine Hydrochloride) on the Growth, Survival and Immune Charecteristics of Pacific White Shrimp (Lotopenaeus vannamei))

ผู้เขียน:Imgพรรณวไล จันทรปาน, Imgดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A student of the Aquanin plus (Beta-Cyclodextrin Cysteamine Hydrochloride) on the Growth, Survival and Immune Charecteristics of Pacific White Shrimp (Lotopenaeus vannamei) was conducted under laboratory coditions. For the determination of the growth-promoting and immunostimulant effects of Aquanin plus admin

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 32, Issue 2, May 08 - Aug 08, Page 29 - 36 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ

ผู้เขียน:Imgจิรายุส พริบไหว

ประธานกรรมการ:ImgPrapimpun Limsuwan

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิต และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

ผู้เขียน:ImgYuparin LIMSUWAN

ประธานกรรมการ:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรณิกา คำดี

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทคหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgกรณิการ์ คำผ่อง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345678910...