Search Result of "N.Chumnanvej"

About 53 results
Img

Researcher

นาง นภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การสกัดและการแยกสารบริสุทธิ์จากพืชเพื่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, การสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืช

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกล้วย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การสกัดสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากหญ้าไผ่น้ำ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ศรีราชา

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดเงาะ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว จันทร์ทรงกลด ข่ายม่าน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การบำบัดน้ำเสีย

Resume

Img

Researcher

นางสาว สำราญ นามโคตร

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:สาขาเคมีอินทรีย์ (ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พืช)

Resume

Img
123