การพัฒนาเทคนิคการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรและการสังเคราะห์อนุพันธ์