Person Image

  Education

  • วท.ม. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพิมพ์นิภา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพิมพ์นิภา 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 20
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,9 ต.ค. 2011 - 29 ต.ค. 2011
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานีวิจัยปากช่อง เรื่อง โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์ไม้ผล,14 ส.ค. 2014 - 14 ส.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,14 พ.ค. 2014 - 4 มิ.ย. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,14 พ.ค. 2012 - 4 พ.ย. 2013
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,14 พ.ค. 2014 - 4 มิ.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มคุณภาพผลแก้วมังกรโดยใช้สารควบคุมพืช แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2017
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,14 พ.ค. 2014 - 4 มิ.ย. 2014
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2016 - 30 มิ.ย. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2016 - 30 มิ.ย. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินศักยภาพพันธุ์มะม่วงพื้นเมืองไทยเพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ,22 ก.ย. 2017 - 23 ก.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เพื่อเปลี่ยนสีผิวของมะม่วงลูกผสมพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง และมหาชนก แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2020
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003399 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2016 - 30 มิ.ย. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,14 พ.ค. 2014 - 4 มิ.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเชิงอุตสาหกรรม แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2016 - 30 มิ.ย. 2016

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของพิมพ์นิภา 2 ปีล่าสุด

  Year Public 8
  2017 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูอะโวคาโด และผู้สนใจการปลูกอะโวคาโด การใช้ประโยชน์ :1.เป็นข้อมูลให้กับหนังสือเคหการเกษตร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560 ปีที่ 41 ฉบับที่ 7 เรื่องสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งรวบรวมพันธุ์และงานวิจัยอะโวคาโดในเขตพื้นที่ราบ 2.เผยแพร่งานวิจัยในหนังสือเคหการเกษตร เรื่อง ผลของความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครสต่อความงอกของละอองเกสรอะโวกาโด พันธุ์ Booth7 และ Peterson,1 ก.ค. 2017 - 1 ส.ค. 2018
  2017 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรผู้ปลูกอะโคาโด และผู้สนใจปลูกอะโวคาโด การใช้ประโยชน์ :1.เป็นข้อมูลให้กับหนังสือเคหการเกษตร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560 ปีที่ 41 ฉบับที่ 7 เรื่องสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งรวบรวมพันธุ์และงานวิจัยอะโวคาโดในเขตพื้นที่ราบ 2.เผยแพร่งานวิจัยในหนังสือเคหการเกษตร เรื่อง การสำรวจ รวบรวม และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของใบอะโวคาโด,1 ก.ค. 2017 - 1 ส.ค. 2018
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง การใช้ประโยชน์ :โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์ไม้ผล,6 ส.ค. 2015 - 7 ส.ค. 2015
  2017 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูอะโวคาโด และผู้สนใจการปลูกอะโวคาโด การใช้ประโยชน์ :1.เป็นข้อมูลให้กับหนังสือเคหการเกษตร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560 ปีที่ 41 ฉบับที่ 7 เรื่องสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งรวบรวมพันธุ์และงานวิจัยอะโวคาโดในเขตพื้นที่ราบ 2.เผยแพร่งานวิจัยในหนังสือเคหการเกษตร เรื่อง อิทธิพลของพันธุ์และวิธีการต่อกิ่งที่มีผลต่อการขยายพันธุ์อะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน, บูช7,เฟอร์ออเท่ และแฮส,1 ก.ค. 2017 - 1 ส.ค. 2018
  2017 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูอะโวคาโด และผู้สนใจการปลูกอะโวคาโด การใช้ประโยชน์ :1.เป็นข้อมูลให้กับหนังสือเคหการเกษตร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560 ปีที่ 41 ฉบับที่ 7 เรื่องสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งรวบรวมพันธุ์และงานวิจัยอะโวคาโดในเขตพื้นที่ราบ 2.เผยแพร่งานวิจัยในหนังสือเคหการเกษตร เรื่อง การสำรวจ รวบรวม และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของใบอะโวคาโด ,1 ก.ค. 2017 - 1 ส.ค. 2018
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) การใช้ประโยชน์ :จักทำเป็นฐานข้อมูลด้านการประเมินพันธุ์กล้วยสู่งานทางเศรษฐกิจของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลทางเว็บไซต์และเอกสารสิ่งพิมพ์ในการจัดนิทรรศการงานทางด้านกล้วยในระดับชาติและนานาชาติ,1 ม.ค. 2015 - 1 ม.ค. 2016
  2017 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด การใช้ประโยชน์ :1.เป็นข้อมูลให้กับหนังสือเคหการเกษตร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560 ปีที่ 41 ฉบับที่ 7 เรื่องสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งรวบรวมพันธุ์และงานวิจัยอะโวคาโดในเขตพื้นที่ราบ 2.เผยแพร่งานวิจัยในหนังสือเคหการเกษตร เรื่อง ผลของการตัดแต่งกิ่ง 4 รูปทรง ต่อการผลิใบของอะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน,1 ก.ค. 2017 - 1 ส.ค. 2018
  2017 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย การใช้ประโยชน์ :ตีพิมพ์เนื้อหางานวิจัยจากโครงการ การพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมหาชนกและคัดเลือกมะม่วงเพื่อบริโภคผลสด ในจดหมายข่าวสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย,1 ธ.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของพิมพ์นิภา 3 ปีล่าสุด

  Year Commercial 3
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง การใช้ประโยชน์ :จัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ "การผลิตต้นพันธุ์อะโวคาโด จากผลงานวิจัยของสถานีวิจัยปากช่อง" เพื่อตองสนองต่อความต้องการของเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจต้นพันธุ์อะโวคาโดพันธุ์ดี และเข้าใจถึงเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโด และเป็นรายได้ในการพัฒนาสถานีฯ,27 ธ.ค. 2012 - 30 มิ.ย. 2014
  2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง การใช้ประโยชน์ :โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตต้นพันธุ์อะโวคาโดจากผลงานวิจัยสถานีวิจัยปากช่อง ประจำปี 2558,7 ม.ค. 2015 - 30 ธ.ค. 2015
  2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การใช้ประโยชน์ :ใช้พัฒนาดินผสมในการชำต้นกล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเป็นการค้า ในโครงการพัฒนาวิชาการ ผลิตต้นพันธุ์กล้วย จากผลงานวิจัยของสถานีวิจัยปากช่อง ปี 2559-2561,1 มิ.ย. 2016 - 31 พ.ค. 2018