Conference

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11
ชาติ
1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์อะโวคาโดเพื่อบริโภคผลสด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,9 ต.ค. 2011 - 29 ต.ค. 2011
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง การใช้ประโยชน์ :จัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ "การผลิตต้นพันธุ์อะโวคาโด จากผลงานวิจัยของสถานีวิจัยปากช่อง" เพื่อตองสนองต่อความต้องการของเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจต้นพันธุ์อะโวคาโดพันธุ์ดี และเข้าใจถึงเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโด และเป็นรายได้ในการพัฒนาสถานีฯ,27 ธ.ค. 2012 - 30 มิ.ย. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยปากช่อง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานีวิจัยปากช่อง เรื่อง โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์ไม้ผล,14 ส.ค. 2014 - 14 ส.ค. 2014