สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

adventitious rootbananabanana processingBreedingchromosomeCovered plantfertilizerfruit qualitygrowthgrowth rateIAAMicro-propagationMusaMusa balbisianaMusa sp.NAAsatellitesugar appleกล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2กล้วยน้ำว้ากล้วยเศรษฐกิจกล้วยหอมทองการเจริญเติบโตการรวบรวมเชื้อพันธุ์การอนุรักษ์ข้าวโพดหวานความสูงต้นกล้วยคัดเลือกพันธุ์ตัวทดสอบเทคโนโลยีการผลิตนครราชสีมาน้อยหน่าน้อยหน่าลูกผสมปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลและเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลปากช่องแป้งแป้งกล้วยผลกระทบด้านเศรษฐกิจผลิใบผสมกับตัวทดสอบแฝกพัฒนาพันธุ์พันธุกรรมพันธุ์เพชรปากช่องพันธุ์มะม่วงพาโคลบิวทราโซลพืชคลุมดินเพชรปากช่องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมะขามมะขามเปรี้ยวมะขามหวานมะม่วงมะม่วง, การปรับปรุงพันธุ์, การพัฒนาพันมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงอบแห้งไมคอร์ไรซาไม้ผลกึ่งร้อนไม้ผลเขตร้อน และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม้ผลเมืองร้อนรวบรวมพันธุ์ระบบการผลิตโรงเรือนโรงเรือนเพาะชำลักษณะประจำพันธุ์ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ของอะโวคาโดลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงลักษณะประจำพันธู์อะโวคาโดลักษณะผลวิธีการต่อกิ่งวิธีการต่อกิ่งอะโวคาโดวิธีสายพันธุ์ S2เศรษฐกิจสกุลน้อยหน่าสถานภาพการผลิตสถานีวิจัยเขาหินซ้อนสถานีวิจัยปากช่องสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกสถานีวิจัยลพบุรีสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ ฯสภาพปลอดเชื้อสมบัติทางกายภาพสระบุรีสายพันธุ์สายพันธุ์แท้หญ้าแฝกออริซาลินอะติมัวย่าอะโวกาโดอะโวกาโด ความงอกของละอองเกสร น้ำตาลซูโครสอะโวคาโดอะโวคาโด ตัดแต่งกิ่ง ผลผลิตอะโวคาโด ตัดแต่งกิ่ง ผลิใบ อะโวคาโด, การปรับปรุงพันธุ์อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้า

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 5 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย 2 คน, นักวิชาการเกษตร 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 125 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 46 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 79 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 7 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 7 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 95 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 63 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)