Journal

Article
อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 ที่มีขนาดต้นและวิธีการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกัน
Journal
ว.วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
44
Issue
2 Spc
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
Page
113-116
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์ "เกษตรศาสตร์ 2"

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003399 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2016 - 30 มิ.ย. 2016