Journal

อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้า 8 พันธุ์ จากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
วารสารวิทยาศาสตร์เกตร (ISSN: 01250369)
46
3 supp
213-216
กันยายน - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้ำว้าอย่างยั่งยืน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเชิงอุตสาหกรรม แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014