Journal

การสำรวจ รวบรวม และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของใบอะโวคาโด
วารสารแก่นเกษตร (Khon kaen agriculture journal) (ISSN: 01250485)
42
พิเศษ3
24-24
กรกฎาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์อะโวคาโดเพื่อบริโภคผลสด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,14 พ.ค. 2014 - 4 มิ.ย. 2015
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูอะโวคาโด และผู้สนใจการปลูกอะโวคาโด การใช้ประโยชน์ :1.เป็นข้อมูลให้กับหนังสือเคหการเกษตร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560 ปีที่ 41 ฉบับที่ 7 เรื่องสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งรวบรวมพันธุ์และงานวิจัยอะโวคาโดในเขตพื้นที่ราบ 2.เผยแพร่งานวิจัยในหนังสือเคหการเกษตร เรื่อง การสำรวจ รวบรวม และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของใบอะโวคาโด ,1 ก.ค. 2017 - 1 ส.ค. 2018