Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2520

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของโอฬาร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของโอฬาร 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 20
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 007443 ชื่อวิชา Temperate Fruits,12 พ.ย. 2007 - 28 มี.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401411 ชื่อวิชา Plant Anatomy,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 007443 ชื่อวิชา Temperate Fruits,1 ต.ค. 2007 - 28 มี.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ศักยภาพของการปลูกพลับหวานในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2014
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401411 ชื่อวิชา Plant Anatomy,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 007443 ชื่อวิชา Temperate Fruits,17 พ.ย. 2008 - 27 มี.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 007461 ชื่อวิชา Systematics of Horticutural Crops,9 มิ.ย. 2008 - 1 ต.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตมะม่วงอย่างครบวงจร,4 ก.ค. 2007 - 5 ก.ค. 2007
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ,3 ม.ค. 2012 - 1 ก.พ. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ.มก.,30 ก.ย. 2010 - 1 ต.ค. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ. มก.,1 ก.ย. 2010 - 1 ต.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119595 ชื่อวิชา Independent Study,16 ก.พ. 2012 - 17 ก.พ. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :สวพ,3 ม.ค. 2012 - 2 ม.ค. 2013
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยู โดยการใช้แคลเซียมโบรอนร่วมกับการใช้ GA3 แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง,11 ก.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01119595 ชื่อวิชา Independent Study,16 ก.พ. 2012 - 17 ก.พ. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401511 ชื่อวิชา Comparative Plant Anatomy,1 ต.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยู โดยการใช้แคลเซียมโบรอนร่วมกับการใช้ GA3 แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง ,11 ก.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของโอฬาร 2 ปีล่าสุด

  Year Commercial 4
  2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร การใช้ประโยชน์ :การเลือกใช้ต้นตอพลับที่เหมาะสมเพื่อใช้เปลี่ยนยอดเป็นพลับพันธุ์ซิชูก่อให้เกิดรายได้ทดแทนรายได้จากการปลูกกะหล่ำปลี,1 ต.ค. 2007 - 23 ก.ย. 2010
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตร การใช้ประโยชน์ :อบรมเกษตรกร,5 ส.ค. 2008 - 8 ส.ค. 2008
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตร การใช้ประโยชน์ :อบรมเกษตรกร,5 พ.ค. 2008 - 9 พ.ค. 2008
  2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร การใช้ประโยชน์ :รายได้จากการปลูกพลับพันธุ์ซิชู,1 ต.ค. 2007 - 23 ก.ย. 2010