Journal

ผลของการใช้แคลเซียมร่วมกับโบรอนที่มีต่อความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบ และปริมาณผลผลิตในพลับพันธุ์ซิชูและพันธุ์ฟูยู
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
3
Suppl. (1)
1-9
พฤศจิกายน 2016
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู (Diospyros kaki L., cv Xichu)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยู โดยการใช้แคลเซียมโบรอนร่วมกับการใช้ GA3 แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง ,11 ก.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017