การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู (Diospyros kaki L., cv Xichu)

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, "ผลของการใช้แคลเซียมร่วมกับโบรอนที่มีต่อความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบ และปริมาณผลผลิตในพลับพันธุ์ซิชูและพันธุ์ฟูยู", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ Suppl. (1), พฤศจิกายน 2016, หน้า 1-9
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, "ผลของการใช้แคลเซียมร่วมกับโบรอนที่มีต่อความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบและปริมาณผลผลิตในพลับพันธุ์ซิชูและพันธุ์ฟูยู", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 15 , 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, สงขลา ประเทศไทย