Conference

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสายพันธุ์พลับ (Diospyros kaki L. ) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์
ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การทดสอบสายพันธุ์พลับในพื้นที่ที่มีความสูงระดับต่าง ๆ กันของจังหวัดเพชรบูรณ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 007443 ชื่อวิชา Temperate Fruits,1 ต.ค. 2007 - 28 มี.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ศักยภาพของการปลูกพลับหวานในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2014