การทดสอบสายพันธุ์พลับในพื้นที่ที่มีความสูงระดับต่าง ๆ กันของจังหวัดเพชรบูรณ์

Publish Year National Conference 1
2007 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสายพันธุ์พลับ (Diospyros kaki L. ) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย