Conference

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 15
ชาติ
9 - 12 พฤศจิกายน 2016
สงขลา ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู (Diospyros kaki L., cv Xichu)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยู โดยการใช้แคลเซียมโบรอนร่วมกับการใช้ GA3 แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง,11 ก.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017