Conference

การทดสอบการปลูกไม้ผลยืนต้นบางชนิดในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาศักยภาพการผลิตและการพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตมะม่วงอย่างครบวงจร,4 ก.ค. 2007 - 5 ก.ค. 2007