แน้วโน้มรางวัลของวีรศักดิ์

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2015 inดร.รังสิมา ชลคุป,inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์,inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายวุฒินันท์ คงทัด,"การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเส้นใยคุณภาพสูงจากผักตบชวาด้วยวิธีทางเคมีและทางกลสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ", ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2557 ครั้งที่ 21 , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย , Mar 9 2015
2018 inดร.รังสิมา ชลคุป,inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์,inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ ,"การเพิ่มมูลค่าชานอ้อย : การสกัดเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส และการประยกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์", รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ ประเภทรางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดีมาก , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , Feb 2 2018

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2015 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม,inดร.รังสิมา ชลคุป,inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exสุคนทิพย์ เสือเฒ่า,"Effect of the chemical agents on properties of rubber composite: preliminary study of energysaved rubber compound", Best Poster Award - First Place, , The International Union of Materials Research Societies - International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2015), Oct 26 2015