รางวัลภาควิชากีฏวิทยา ปี 2015

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

2

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลภาควิชากีฏวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2015 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2558", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, Oct 2 2015

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202320132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2015 inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์,inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์,"Egg Production of the Rice Moth, Corcyra cephalonica (Stainton) (Lepidoptera: Pyralidae),Prey of the Green Lacewing, Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysopidae)", ผลงานวิจัยคุณภาพระดับชมเชย, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 7 2015