รางวัลภาควิชากีฏวิทยา ปี 2007

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มรางวัลภาควิชากีฏวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202320132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2007 inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์,inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์,inนางสาวแสงแข น้าวานิช,"Resistance Monitoring of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) to Bt’s Toxin during 2005-2007 in Thailand ", ผลงานวิจัยระดับดี อันดับ 1, , คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8, Nov 22 2007