รางวัลภาควิชากีฏวิทยา ปี 2024

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มรางวัลภาควิชากีฏวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2024 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564", , สถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2024
2024 inนางสาวดวงทิพย์ กันฐา,"นักวิจัยดีเด่น (รางวัลบุคคลากรดีเด่น คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2567)", สายวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน, Mar 18 2024

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202320132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด