รางวัลภาควิชากีฏวิทยา ปี 2014

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลภาควิชากีฏวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2014 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2556", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2014

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202320132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2014 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์,"Diversity in shape of labial palpi of Thai olethreutine moths (Lepidoptera: Tortricidae)", รางวัลชมเชย ประเภทภาคโปสเตอร์, สาขาสัตว์, การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 4, May 25 2014