Search Result of "Trawl"

About 21 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาขนาดของตาอวนที่เหมาะสมต่อการทำประมงอวนลากคู่ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการประมงอวนลากอ่าวไทย (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะทำงานการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาขนาดของตาอวนที่เหมาะสมต่อการทำประมงอวนลากคู่ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสหกรณ์ประมงแม่กลอง

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Status of Marine Fisheries Resouces in Mynmar Water: Esimates from Bottom Trawl Survey

ผู้แต่ง:ImgDr.Thanitha Darbanandana, Associate Professor, ImgU. Myint Pe, ImgI. Chanrachkij,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเครื่องมืออวนลากบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาขนาดของตาอวนที่เหมาะสมต่อการทำประมงอวนลากคู่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจโดยเครื่องมืออวนลากแบบแผ่นตะเฆ่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เศรษฐกิจการทำประมงอวนลากแผ่นตะเข้ของชาวประมงในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีเปรียบเทียบในเขตน่านน้ำประเทศไทยและเขตน่านน้ำประเทศอินโดนีเซีย ปี 2544

ผู้เขียน:Imgสุปราณี มูลากูล

ประธานกรรมการ:Imgนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Phenomenon on Fishing Down Marine Food Web in East Coast Gulf of Thailand

ผู้แต่ง:ImgMr.Methee Juntaropakorn, Lecturer, ImgAssociate Professor Dr. Amararatne Yakupitiyage,

วารสาร:

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสหกรณ์ประมงแม่กลอง

หัวเรื่อง:การศึกษาขนาดของตาอวนที่เหมาะสมต่อการทำประมงอวนลากคู่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

Researcher

นาย เมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

Researcher

ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นโยบายเกษตรและอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาประมง , พลวัตประชากร, การประเมินสภาวะทรัพยากรประมง , สถิติประยุกต์และการวางแผนการวิจัย

Resume

12