การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจโดยเครื่องมืออวนลากแบบแผ่นตะเฆ่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย