การศึกษาขนาดของตาอวนที่เหมาะสมต่อการทำประมงอวนลากคู่