Search Result of "Placing"

About 10 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการหยิบและจัดเรียงวัตถุดิบในการผลิตอาหาร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชูชาติ ทัศนศ

แหล่งทุน:โครงการบูรณาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของการแช่กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในถังที่มีสีแตกต่างกันต่อคุณภาพสีของกุ้งต้ม

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปผลิตจากวัตถุดิบที่ปนเปื้อนของเมลามีนและกรดไซยานูริค

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A linear programmimg model for tidal river water quality management

ผู้แต่ง:ImgInyim, N., ImgDr.Winai Liengcharernsit, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการคุณภาพน้ำ , การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, การควบคุมมลพิษอากาศ, การศึกษาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองคณิตศ

Resume

Img

Researcher

ดร. นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคสัตว์น้ำ , เทคโนโลยีชีวภาพ , ไวรัส , การจัดการฟาร์ม , การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคของกุ้งและปลา, โรคสัตว์น้ำ

Resume