การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการหยิบและจัดเรียงวัตถุดิบในการผลิตอาหาร