Search Result of "Meliaceae"

About 26 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552 (2009)

ผลงาน:พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหหวัดตราด

นักวิจัย: Imgนางสาวสมนึก พรมแดง Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สารจากพืชสกุล Aglaia (Meliaceae) ที่มีฤทธิ์ต่อเชื้อรา Pyricularia oryzae Cav. สาเหตุโรคไหม้ในข้าว

ผู้เขียน:Imgสุคนธา เจริญศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางพฤกษเคมีในพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgนางสาวสมนึก พรมแดง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรียา ตันติวิวัฒน์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวเรื่อง:พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหหวัดตราด

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส.

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด

Img

งานวิจัย

พิพิธภัณฑ์พืช ตึกวินิจวนันดร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (19)

Img

Researcher

นางสาว สมนึก พรมแดง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีและชีวเคมีประยุกต์

Resume

Img

Researcher

ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กายวิภาคของพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

12