Search Result of "EEHV"

About 8 results
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Elephant and Wildlife Medicine, Conservation Medicine, Molecular Diagnosis

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การตรวจสอบพันธุกรรมของเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสที่เป็นสาเหตุการตายของช้างไทย และการพัฒนาวิธีการ real-time PCR เพื่อการวินิจฉัยโรค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว สกุณา พัฒนกุลอนันต์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวินิจฉัยโรคสัตว์ , เทคโนโลยีชีวภาพ , พันธุวิศวกรรม

Resume