การตรวจสอบพันธุกรรมของเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสที่เป็นสาเหตุการตายของช้างไทย และการพัฒนาวิธีการ real-time PCR เพื่อการวินิจฉัยโรค

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, "Do and don't in exotic pet", International conference on veterinary science , 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย