Search Result of "โครงสร้างสะพาน"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน (ระเบียนเลขที่ 00670/60) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล

แหล่งทุน:บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:พฤติกรรมความต่อเนื่องของโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดแผ่นพื้น

Img

ที่มา:โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:แนวทางการเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้น

Img
Img

ที่มา:วารสารวิศวกรรมสาร มข.

หัวเรื่อง:พฤติกรรมของโครงสร้างสะพานคอนกรีตที่เสริมกำลังด้วยวัสดุเสริมเส้นใยคาร์บอน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองน้ำหนักจรสำหรับการออกแบบโครงสร้างสะพานโดยใช้ข้อมูลจากเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะขณะเคลื่อนที่

ผู้เขียน:Imgณัฏฐพล ธรรมาลัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

หัวเรื่อง:การศึกษาการก่อสร้างสะพานแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับประเทศไทยฃองโครงสร้างสะพาน(ขั้นที่ 2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Metal Fatigue Analysis, Structural Reliability Analysis, Nondestructive Testing , Health Monitoring of Bridge Structures

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บริหารงานก่อสร้าง, Operation research, Lean Manufacturing, Pavement Management System, Engineering Economy

Resume

Img

Researcher

ดร. วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Structural Reliability, Structural Engineering, Reliability Method, Steel Structures, Prestressed Bridge Engineering, Dynamic engineering , ออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว, Prestressed concrete Bridge, Health Monitoring Bridge structures, Steel and RC. Bridge design, Full Load testing structures

Resume

Img

Researcher

ดร. ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโครงสร้าง, การเสริมกำลัง

Resume

Img

Researcher

ดร. ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมปฐพี Geotechnical Eng., วิศวกรรมโยธา, การบริหารโครงการ การบริหารงานก่อสร้าง

Resume

12