Search Result of "เฮมพ์"

About 18 results
Img

งานวิจัย

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่างสร้างสรรค์และครบวงจร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์/โครงการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์พันธุ์ลูกผสม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทิพรดา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หัวเรื่อง:การแปรรูปกระจูดเป็นเยื่อและกระดาษ (จังหวัดพัทลุง) และ การแปรรูปเฮมพ์เป็นเยื่อและกระดาษ (จังหวัดเชียงราย)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่างสร้างสรรค์และครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

Img

Researcher

ดร. ทิพรดา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช, พืชเส้นใย, การใช้ประโยชน์พืชเส้นใย การแยกเส้นใยด้วยวิธีทางชีวภาพ, กัญชง, เฮมพ์

Resume

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากกัญชงที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2018)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.กรองแก้ว ทิพยศักดิ์, Imgรศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย( Textiles and Clothing ), การออกแบบเครื่องแต่งกาย( Costume Design ), the sustainable design and development , Circular Economy

Resume

Img

Researcher

นาย วุฒินันท์ คงทัด

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

นาย ชัยพร สามพุ่มพวง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ

Resume

Img

Researcher

นาง วารุณี ธนะแพสย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Postharvest Technology , Near Infrared Spectroscopy

Resume

Img

Researcher

ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช, พัฒนาการของพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สุธีรา วิทยากาญจน์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เยื่อและกระดาษ( Pulp and paper ), เส้นใยธรรมชาติ( natural fiber ), เคมีอินทรีย์( Organic Chemistry ), เซลลูโลส( Cellulose )

Resume