Search Result of "เศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ"

About 5 results
Img
Img

Researcher

ดร. จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ, เอนไซม์จากสัตว์น้ำ

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสกัดคอลลาเจนและเจลลาตินจากเศษเหลือของการแปรรูปปลาแซลมอน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง การเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอาหารประเภทอื่น ๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนวพร วรรณวิศาล, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว นวพร วรรณวิศาล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการบรรจุ

Resume

Img

Researcher

ดร. วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีและชีวเคมีของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

Resume