Search Result of "มันเส้นสะอาด"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันเส้นสะอาดสำหรับผลิตอาหารสัตว์

Img

ที่มา:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่1 โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่น้ำท่วม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนายสกล ฉายศรี, Imgนายเวช เต๋จ๊ะ, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนางวีระศรี เมฆตรง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำมันเส้นสะอาดสำหรับผลิตอาหารสัตว์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ (ห้วยบง 60) เพื่อส่งเสริมการผลิตมันเส้นสะอาดเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเอทานอล

Img

ที่มา:เงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับฟื้นฟูสภาพโคและกระบือในเขตพื้นที่บ้านนกเขาเปล้า ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

Img

Researcher

นาย สุเมศ ทับเงิน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช

Resume

Img

Researcher

นาง สุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม , การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม , การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ

Resume

Img

Researcher

นาย สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา, ไม้ประดับ, ปุ๋ย

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กลยุทธ์การขยายอุปทานมันเส้นสะอาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgจิตภินันท์ เจริญรุ่งเรือง

ประธานกรรมการ:Imgนายจำเนียร บุญมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี และการผลิตมันเส้นสะอาด

Img

Researcher

นาง วีระศรี เมฆตรง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume

12