โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำมันเส้นสะอาดสำหรับผลิตอาหารสัตว์