การถ่ายทอดเทคโนโลยีและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดลพบุรี

Sub Project

Publish Year National Conference 3
2010 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, exนายวิศัลย์ เธียรเสถียรพงศ์, exนายวีระยุทธ แสนยากุล, exนายเจระศักดิ์ แซ่ลี, inนายสกล ฉายศรี, inนางสาวจงกลลดา พลายดี, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "การประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยในจังหวัดลพบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, exสุรชัย เนื่องสิทธิ์, "ผลตกค้างของปุ๋ยมูลไก่ ยิบซั่มและปุ๋ยเคมี (ปีที่ 3) ที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสําปะหลังที่ปลูกในดินชุดวาริน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย