โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ (ห้วยบง 60) เพื่อส่งเสริมการผลิตมันเส้นสะอาดเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเอทานอล