Search Result of "พรรณไม้ป่า"

About 12 results
Img

งานวิจัย

การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรมอย่างรุนแรง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:สำรวจความหลากชนิดของพรรณไม้ป่าในตลาดพื้นเมือง และตลาดชายแดนไทย-พม่า ทางภาคตะวันตกของประเทศไย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตของชนิดพรรณไม้ป่า เพื่อการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ ในพื้นที่ไถกลบที่ทิ้งขยะของเทศบาลนครลำปาง ตำบลทุ่งฝ้าย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgสุรชัย แสงศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อ้ตราการสังเคราะห์แสงและการตอบสนองต่อปัจจัยแสงของพรรณไม้ป่าชายเลนบางชนิดบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgวัลยา คงผล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สนิท อักษรแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมนึก ผ่องอำไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สารกำจัดแมลงชีวภาพจากพืช, การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช

Resume

Img

Researcher

นาง จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดจำแนกพืช, สัณฐานวิทยาของพืช

Resume

Img

Researcher

นาง อรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์, กายวิภาคของพืช, นิเวศวิทยาของพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศสรีรวิทยาป่าไม้, การปรับปรุงพันธุ์, เมล็ดพรรณไม้ป่า, ป่าไม้ในเมือง, การกักเก็บคาร์บอน/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Resume