การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรมอย่างรุนแรง

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์, exMichael Jenke, inดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, exUta Berger, "Aerial surveys reveal biotic drivers of mangrove expansion along a Thai salt flat ecotone", Restoration Ecology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1-11
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์, "Restoration of mangrove forests", International Conference on Biodiversity 20119, 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย