การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรมอย่างรุนแรง

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Restoration of mangrove forests", International Conference on Biodiversity 20119, 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย