Conference

Article
สำรวจความหลากชนิดของพรรณไม้ป่าในตลาดพื้นเมือง และตลาดชายแดนไทย-พม่า ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
25 มีนาคม 2009
Location
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลบุก พืชวงศ์หมาก เฟิร์น พืชสมุนไพรและพืชมีพิษ ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตน แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008