Journal

ผลของการปลูกไม้ยูคาลิปตัสต่อสมบัติบางประการของดินบริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
28
2
28-38
มิถุนายน - สิงหาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-