Journal

พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ในจังหวัดสกลนคร
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (ISSN: 19062605)
15
2
254-268
พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
ชาติ
-
-
-
-