การพัฒนาศักยภาพการปลูก การแปรรูป และการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Sub Project

Publish Year International Journal 6
2023 exPATCHARIN WONGTA, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์, "FACTORS RELATED TO HOSPITAL ACCREDITATION OF COMMUNITY HOSPITAL DURING COVID-19 OUTBRAKE", RUSSIAN LAW JOURNAL, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6s, เมษายน 2023, หน้า 217-224
2022 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, "The Intellectually Developed Model for Community Participatory Management of Child Care Centers during the COVID-19 Outbreak", European Journal of Contemporary Education, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, หน้า 81-88
2022 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, "Effects on Mental Health and Subjective Well-being of Thai Marriages with Foreigners During COVID-19 Pandemic", Journal of Positive Psychology and Wellbeing , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 863-870
2022 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, "The Education On The Effectiveness Of Herbal In Thai Geographical Indication", Journal of Positive School Psychology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, สิงหาคม - กันยายน 2022, หน้า 3812-3823
2022 exChularat Chaiyapet, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "Risk Factors of Severity of Road Accident Injury Incidence At Kut Bak district Sakon Nakhon Province, Thailand", Res Militaris, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2022, หน้า 835-843
2021 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "Effectiveness of Bacopa Herb for Solving Dementia in the Elderly", Systematic Review Pharmacy, ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 548-553
Publish Year National Journal 2
2023 exบุญมาก ไชยฤทธิ์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลในการใช้โปรแกรม E-claim ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 55-68
2022 exประภัสสร เรืองฤๅหาร, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ในจังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 254-268
Publish Year International Conference 1
2020 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, exDOUANGMALA CHANNYAVONG, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "Factors Affecting the Administrative Work performance of public Health Officers in Savannakhet Province, lao PDR", International Conference on Automation Science and Engineering (ICASE-20). 7-12 March 2020, Sheraton Seoul D Cube City Hotel 662 Gyeongin-ro, Sindorim-dong, Guro-gu, Seoul, South Korea , 9 มีนาคม 2020, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Publish Year International Trademark 1
2022 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวัณธรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากสมุนไพรและผลไม้และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2022