Journal

ผลของการลดสัดส่วนตะกอนดินต่อการสะสมสารหนูในสับปะรด
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ISSN: 26511274)
12
1
185-193
มกราคม - เมษายน 2020
ชาติ
-
-
-
-