Journal

EnvironmentAsia (ISSN: 25868861)
13
1
163-173
มกราคม - มิถุนายน 2020
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308611 ชื่อวิชา Advan.Human Dimen.for Parks & Recrea. Areas,14 ก.ย. 2020 - 21 ก.ย. 2020
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,3 ม.ค. 2020 - 30 ธ.ค. 2022